પ્રોત્સાહન સ્ત્રોત

rðãkÃkwY»k, çkúñŠ»k yLku ÃkÈ©e fuþðhk{ fkþehk{ þk†eS (fu.fk.þk†eS) yu y{Lku Mk{ksLkk ðtr[íkku, {ktËk yLku yÕÃkMkkÄLk MkÇÞkuLku MknkÞf çkLkðkLke yLku ÃkÞkoðhýLkwt Mkthûký yLku MktðÄoLk fhðkLke «huýk ykÃke níke. íkuyku©e nt{uþk fnuíkk fu, ‘‘{kLkðíkkLke Mkuðk yu s «¼w Mkuðk Au.’’ y{ËkðkË{kt Úk÷íkusLkk M{þkLk ½kxLkwt ÷kufkÃkoý fhíke ð¾íku íkuyku©eyu yuðwt Mkq[Lk fÞwO fu ‘‘ytíkrhÞk¤ LkkLkkt økk{zktyku{kt ykðk M{þkLk ½kx - ‘‘þktrík½kx’’ Q¼k fhðkLke íkkíke sYh Au. LkkLkkt økk{zkyku{kt yÂøLkMktMfkh fhðkLke ÞkuøÞ MkwrðÄk LkÚke. ¾kMk fheLku [ku{kMkk{kt økúk{sLkkuyu ¾qçk {w~fu÷e ðuXðe Ãkzu Au.
ykÃkýkt ®nËw Ä{o-Mk{s {wsçk yÂøLkMktMfkh yu {kLkð SðLkLkku Mkku¤{ku yLku {níðLkku ytrík{ MktMfkh Au. ykÚke yk rðrÄ MkwtËh heíku yLku ¼kðLkkÃkqðof MktÃkÒk Úkðe òuEyu. y{u yu{Lkk yu Ãkzíkk çkku÷Lku Íe÷e ÷eÄku. Ãkq.þk†eS yuf nhíke Vhíke ÞwrLkðŠMkxe (rðï rðãk÷Þ) Mk{k {nk rðØkLk níkk. íkuyku©eyu ®nËw Ä{o, ®nËw MktMf]rík yLku MktMfkh, EríknkMk yLku yLkuf rð»kÞku Ãkh çkMkku AÃÃkLk {nk{qÕÞðkLk ÃkwMíkfku ÷ÏÞk Au.
yksu Ãký y{khk suðk ÷k¾ku ÷kufku {kxu íku{Lkwt SðLk fðLk «uhýk †kuík Au. yu{Lkkyu þçËku s y{Lku ¿kkLkLkku «fkþ yLku Mk{ks{kt ftEf MkkÁt fhe AqxðkLke «uhýk ykÃku Au.