અસહાય ને સહાય કરો અને પર્યાવરણને બચાવો


ykðku xÙMxLku yku¤¾eyu

çkúñŠ»k MðkMÚÞ yLku rþûký MktþkuÄLk MktMÚkkLk [urhxuçk÷ xÙMx yuõx yLðÞu y{ËkðkË {wfk{u íkk.2-3-2007 Lkk hkus LkkUÄkÞu÷e [urhxuçk÷ (Mk¾kðíke) MktMÚkk Au. suLkku xÙMx LkkUÄýe Lkt. E/17980/y{ËkðkË Au. xÙMxLkwt LkkUÄkÞu÷ MkhLkk{wt yu/9, çktrf{ MkkuMkkÞxe (çke{÷), ykÍkË MkkuMkkÞxe ÃkkMku, yktçkkðkze yuheÞk Ãkku.yku.y{ËkðkË-380015 Au.


xÙMxLkwt E :   [email protected]

ðuçkMkkEx :       www.brahmarshritrust.org

ÃkkLkfkzo Lkt. :     AABTB 3351Q 2-3-07

xÙMxLku {¤u÷ ËkLk Ëkíkk {kxu ELf{xuûkLkk rLkÞ{ (80) (S) (5) yLðÞu {kVeLku Ãkkºk Au. ELf{xuûk {kVe Mkxeo Lkt.

DIT / (E) / AHD / AABTB 3351Q / 14-15 / 12 AA / 80 (G) (5) / T - 133

íkk 19-8-2014 A


ફીચર્ડ ઇવેન્ટ્સ

પ્રવેશોત્સવ

LkkLkk økk{zkyku{kt þk¤k «ðuþkuíMkð ð¾íku þk¤k{kt Lkðk Ëk¾÷ Úkíkk rðãkÚkeoykuLkwt Mfq÷çkuøk fex (su{kt Mfq÷çkuøk, M÷ux, ÃkuLk, Ëuþe rnMkkçk, ftÃkkMk çkkuûk yLku ÷t[ çkkuûk) ykÃkeu Mðkøkík fhu Au.

શાંતિઘાટ Mkku¤{ku સંસ્કાર

xÙMx LkkLkkt økk{zktyku{kt ykðk M{þkLk ½kx - ‘‘þktrík½kx’’ Q¼k fhu Au

રેન્કર

Äku.10 yLku 12 Lke ònuh ÃkheûkkLkk «Úk{ ËMk ËMk ÃkË¢r{ík rðãkÚkeoykuLkwt ònuh MkL{kLk fhu Au.

ભજન સંધ્યા

íkk.9-9-16 Lkk hkus Ãkq.þk†eSLke ËMk{e ÃkqÛÞríkrÚk rLkr{¥ku y{ËkðkË ðÕ÷¼MkËLk{kt ¼sLk MktæÞkLkku rºkrËðMkeÞ fkÞo¢{ hkÏÞku níkku.


LkSfLkk ¼rð»Þ{kt

xÙMx íkuLke MkuðkfeÞ «ð]r¥kykuLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk {kxu íkíÃkh Au.