દાતાઓ

નીચેની સંસ્થાઓએ ટ્રસ્ટની કલ્યાણ પ્રવૃત્તિઓ માટે તેમના સહાયક હાથ લંબાવ્યા છે.

નામવ્યવસાય
Mxux çkuLf ykuV EÂLzÞk બેંક હેડ ઓફિસ, અમદાવાદ
કાલુપુર કોમર્શિયલ કો-ઑપ બેંક બેંક હેડ ઓફિસ, અમદાવાદ
સોમનાથ ટ્રસ્ટ વેરાવળ
કમીજલા ગોપાલ ટ્રસ્ટ કમીજલા
ભારતના મધ્યસ્થ બેંક બેંક હેડ ઓફિસ, અમદાવાદ